Komplexný súbor softvérových nástrojov pre hodnotenie extrémnosti vybraných klimatických, hydrologických veličín. Expertný systém pracuje ako nadstavba nad GIS systémom (ArcGIS).
   Systém pozostáva zo:
    - súboru nástrojov eNsoft umožňujúcich:
        - ohraničenie povodia
        - spracovanie hydrologických charakteristík povodia
        - hydrologické analýzy
        - variantný výpočet návrhových veličín pre malé povodia
   - databázy vstupných priestorových údajov pre jednotlivé metódy odvodenia návrhových veličín – eNdat, odvodenú pre celé územie SR

   Súbor nástrojov pracuje ako nadstavba nad štandardným GIS systémom (ArcGIS s rozšírením
Spatial analyst pre rastrové analýzy).
   GIS systém zabezpečuje:
     -  mapové rozhranie s topografickým podkladom a tematickými vrstvami pre orientáciu uží-
        vateľa a interaktívne zadávanie priestorových vstupov
     -  nástroje pre vizualizáciu priestorových výstupov
     -  zabezpečenie štandardnej GIS funkcionality a geoprocesingových nástrojov
     -  platforma pre špecializované priestorové analýzy jednotlivých metód stanovovania návrho-
        vých veličín

Moduly:

1. Vymedzenie povodia a spracovanie jeho geografických charakteristík

     -  Zadanie profilu:
           -  on-screen klik s možnosťou prichytenia k najbližšiemu toku alebo odtokovej línii
           -  výber z databázy profilov
           -  výber toku a riečneho km
           -  výber z databázy povodí

     -  Ohraničenie povodia k zadanému profilu na základe DMR:
           -  voliteľne priame zadanie povodia z databázy povodí podľa názvu, hydrologického čísla
              alebo výberom v mape

     -  Spracovanie geografických charakteristík povodia (použijú sa vrstvy z priestorovej databá-
        zy eNdat, ktoré bude používateľ môcť nahradiť vlastnými dátovými vrstvami):

           -  Morfometrické charakteristiky povodia:
                 -  plocha
                 -  obvod
                 -  hypsografická krivka + (minimálna, maximálna, priemerná nadmorská výška)
                 -  priemerný sklon
                 -  tvar povodia: index členitosti rozvodnice + ďalšie charakteristiky a klasifikácie tvaru
                 -  vertikálna členitosť – viacero metód
                 -  hustota riečnej siete
           -  Vlastnosti krajinnej štruktúry:
                 -  charakteristiky geologického podkladu
                 -  pôdne charakteristiky
                 -  charakteristiky krajinnej pokrývky (napr. koeficient drsnosti, koeficient lesnatosti, ...)
           -  Hydrologické vlastnosti:
                 -  rýchlosť prúdenia
                 -  dotokové časy – voliteľné metódy
                 -  doba koncentrácie – voliteľné metódy
                 -  intenzita návrhového dažďa podľa doby koncentrácie

   Výstup je vo forme tabuľky a reportu a obsahuje charakteristiky zvolené používateľom.

2. Hydrologické analýzy
           -  smery odtoku
           -  dĺžka odtokovej línie/svahu
           -  akumulácia odtoku
           -  hydraulický polomer
           -  rýchlosť prúdenia
           -  dotokové časy
           -  topografický index
           -  nasýtenie pôdneho profilu
           -  koeficient odtoku

3. Nástroje na výpočet návrhového prietoku pre zvolené povodia/profily
   Nástroj bude implementovaný formou sprievodcu alebo pre jednoduchšie metódy formou
dialógového okna, kde bude možné nastaviť jednotlivé vstupné údaje, parametre výpočtu resp.
čiastkové metódy alebo algoritmy. Nástroj bude ponúkať viaceré metódy rozdelené do skupín.
Pre každú metódu bude zároveň ponúkať prednastavené vstupné parametre metód, ktoré sa
pri spustení metódy a zadaní povodia automaticky vygenerujú na základe priestorových a ne-
priestorových údajov obsiahnutých v databáze projektu. Tieto bude môcť používateľ následne
modifikovať.

     -  Intenzitné metódy:
           -  Racionálna metóda:
                 -  výpočet náhradného súčiniteľa odtoku – viacero metód (uvážiť možnosť použitia
                    distribuovaného súčiniteľa odtoku v rámci povodia)
                 -  výpočet času koncentrácie – viaceré metódy (metódy založené na geografických
                    charakteristikách povodia – sústredené; GIS metódy založené na stanovení rýchlosti
                    stekania pre jednotlivé časti povodia v gridovej mriežke)
                 -  určenie náhradnej intenzity dažďa pre povodie – na základe času koncentrácie sa
                    vyberie z databázy grid dažďa s príslušným časom trvania a spočíta sa priemerný
                    pre povodie (alebo je možné uvážiť rôzne intenzity pre rôzne časti povodia pri ma-
                    lých povodiach, to ale asi nemá význam); použitie vzorcov pre určenie náhradnej
                    intenzity dažďa
           -  GIS orientovaná metóda na báze „time area hydrogramu“

     -  Objemové metódy:
           -  Metóda SCS-CN a jej modifikácie:
                 -  stanovenie hodnoty CN pre povodie na základe geografických vlastností povodia
                 -  výpočet efektívneho dažďa
                 -  výpočet akumulácie povodia
                 -  výpočet objemu hydrogramu – použitie viacerých metód
           -  Aplikácia ďalších objemových vzorcov:
                 -  priamy výpočet jednotlivých potrebných parametrov povodia, časov dotoku, geo-
                    grafického prostredia z priestorových vrstiev v databáze

     -  Regionálne metódy:
                 -  zaradenie povodia do regionálneho typu na základe jeho geografických charakrakte-
                    ristík
                 -  výpočet návrhového prietoku niektorým z regionálnych vzorcov – upresniť

     -  Distribuovaný hydrologický model:
           -  Event based model s výstupom hydrogramu odtoku pre zvolenú zrážkovú udalosť a po-
              čiatočné podmienky nasýtenia:
                 -  intercepcia
                 -  infiltrácia
                 -  priamy odtok
                 -  transformácia odtoku

    Databáza vstupných priestorových údajov pre jednotlivé metódy odvodenia návrhových ve-
ličín – pre celé územie SR.

Jednotlivé užívateľské vrstvy ako súčasť systému:

     -  Topografický podklad:
           -  ortofotomapa
           -  výškopis – vrstevnice, kóty
           -  polohopis – zastavané územie, cestná a železničná sieť, lesy
           -  tieňovaný reliéf
           -  popis

     -  Hydrografická sieť:
           -  líniové segmenty vodných tokov
           -  plošné vodné útvary (jazerá, nádrže, širšie vodné toky)
           -  povodia vodných tokov v zmysle vodohospodárskej mapy

     -  Monitorovacia sieť:
           -  hydrologické profily
           -  klimatologické, meteorologické a zrážkomerné stanice

     -  Digitálny model reliéfu (DMR):
           -  hypsografické stupne
           -  sklony
           -  účelové parametre potrebné ako vstupy do jednotlivých metód (smery odtoku, dĺžky
              svahov, prispievajúce plochy, hydraulický polomer, členitosť reliéfu)

     -  Účelové vrstvy charakterizujúce vlastnosti geografického prostredia:
           -  vstupné údaje o geologickom podloží a odvodené parametre pre jednotlivé metódy
           -  vstupné údaje o pôdach a odvodené parametre pre jednotlivé metódy
           -  vstupné údaje o krajinnej pokrývke a odvodené parametre pre jednotlivé metódy
           -  účelové parametre potrebné ako vstupy do jednotlivých metód (smery odtoku, dĺžky
              svahov, prispievajúce plochy, hydraulický polomer, členitosť reliéfu)

     -  Odvodené vrstvy návrhových intenzít dažďov pre rôzne doby trvania a pravdepodobnosti
        prekročenia