Brána priestorových informácií

ATLAS KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKYPo Atlase krajiny Slovenskej republiky (2002) a Atlase obyvateľstva Slovenska (2006) je Atlas krajiny České republiky (2010) významné reprezentatívne atlasové dielo prezentujúce vo forme máp, schém, tabuliek a grafov súhrn informácií o krajine a ich vzájomné vzťahy. V Atlase je 7 kapitol prezentujúcich krajinu z pohľadu rôznych geovedných disciplín. ôsma kapitola ponúka čitateľovi náhľad na interpretáciu krajiny v krajinomaľbe.

Atlas vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Vyšiel v tlačenej forme a vo forme digitálnej knihy na DVD. Celkom má 332 strán. Na výbere a zaradení máp do jednotlivých kapitol sa podieľala redakčná rada pod vedením predsedu Doc. RNDr. Ladislava Mika, Ph.D., miestopredsedu Doc. Ing. Iva Tábora, CSc., hlavnej redaktorky Prof. RNDr. Tatiany Hrnčiarovej, CSc. a výkonného menežéra projektu Mgr. Petra Mackovčina, Ph.D. Na zostavení máp sa podieľalo 356 autorov a vedecko výskumných inštitúcií.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk