Brána priestorových informácií

ATLAS KRAJINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dielo bolo publikované v roku 2002. Vydané bolo ako tlačená a elektronická publikácia ako aj geografický informačný system (GIS). Ďalšou súčasťou AKSR je polpulárno-náučný film o krajine. Vydavateľom diela je Ministerstva životného prostredia SR, Slovenská agentúra pre životné prostredie. Spracovateľom diela je ESPRIT , spol. s r. o., Banská Štiavnica. Spracovanie diela koordinovala redakčná rada, výkonná rada a zodpovední redaktori jednotlivých kapitol. Na spracovaní a zabezpečení plynulého priebehu prác sa podieľali jazykové redaktorky, členovia technickej skupiny, organizačného týmu, odborní spolupracovníci a autori jednotlivých máp. Cele dielo bolo spracované v priebehu 24 mesiacov. Tlačená publikácia AKSR bola spracovaná vo forme viazanej knihy a voľných listov v praktickom obale. Atlas má 342 strán. Celé dielo bolo spracované prostriedkami digitálnej kartografie a GIS. Obsahovú štruktúru diela tvorí 10 kapitol: Krajina a jej zobrazenie, Vývoj osídlenia a mapového zobrazenia, Poloha, Prvotná krajinná štruktúra, Druhotná krajinná štruktúra, Obyvateľstvo a jeho aktivity v krajine, Prírodno-sídelné regióny, Chránené územia a prírodné zdroje, Stresové javy v krajine, Krajina ako životné prostredi človeka.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk