Brána priestorových informácií

Digitálna kartografia

Mapová tvorba patrí medzi základné činnosti spoločnosti ESPRIT,s.r.o., Banská Štiavnica. Mapové diela pripravujeme ako samostatné publikácie, ale aj v rámci iných projektov – vizualizácia dosiahnutých výsledkov. Edične ich spracúvame vo forme mapových listov, v knižnej forme (ako atlasy) i v digitálnej forme (ako digitálne mapy, alebo súcast geografických informacných systémov). Spracovatelský a redakčný kolektív našej spoločnosti má za sebou prácu na stovkách máp a mapových publikácií pre domácich aj zahraničných zákazníkov. Podkladom pre zostavenie máp je terénny prieskum, vyhodnocovanie údajov DPZ, archívne materiály a rôzne typy databáz. Súčasťou kartografických prác je zostavenie značkového klúča, spracovanie návrhu grafickej kompozície diela, komplexné zostavenie mapy, redakčná a jazyková úprava sprievodných textov (prípadne ich preklad do cudzích jazykov) a samotné DTP-spracovanie jednotlivých prvkov mapovej kompozície. Overená metodika prípravy mapových diel nám umožnuje realizovať úlohy od malého, niekolkokusového nákladu vytlačeného velkoformátovou ink-jet technológiou, až po velkonákladovú ofsetovú tlač. Kedže proces spracovania je realizovaný digitálne a každý prvok mapy má presne definovanú geografickú pozíciu, môžeme obsah mapy veľmi efektívne prispôsobit na použitie v geografických informacných systémoch, alebo ako základ elektronických, resp. multimediálnych mapových systémov.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk