Brána priestorových informácií

Geovedné disciplíny

Ponúkame konzultácie, spracovanie primárnych údajov, analýzy a syntézy ako aj spracovanie rozsiahlych komplexných projektov v nasledovných oblastiach:

Tvorba priestorových databáz pre geografické informačné systémy (GIS), krajinné plánovanie a environmentálne, hydrologické a socio­-ekonomické modelovanie.

 • spracovanie primárnych analytických údajov o jednotlivých prvkoch krajinného systému:
  • primárna krajinná štruktúra:
  • georeliéf: digitálny model reliéfu (DMR), morfometrická a morfografická analýza, ...
  • geologický podklad: účelové litogeografické mapy, ...
  • pôda: účelové pedogeografické mapy, ...
  • hydrologické systémy: mapy hydrologických systémov, ...
  • atmosféra: interpolácia bodových meraní, ...
  • sekundárna krajinná štruktúra: mapovanie krajinnej pokrývky a využitia zeme interpretáciou satelitných a leteckých snímkov a pozemným prieskumom, mapovanie reálnej vegetácie a biotopov, mapovanie ďalších socioekonomických javov, ...
  • terciálna krajinná štruktúra: administratívne členenie, ochrana prírody, ochrana prírodných, zdrojov, legislatívne obmedzenia, stresové javy v krajine
 • reštrukturalizácia, konverzia, transformácia, generalizácia, zabezpečenie priestorovej a obsahovej nerozpornosti, informácií o jednotlivých prvkoch krajinného systému
 • odvodenie ďalších parametrov a údajových vrstiev analýzou a syntézou primárnych údajov (morfograficko polohové typy georeliéfu, abiokomplexy, reprezentatívne potenciálne geoekosystémy, stresové faktory, strety záujmov, krajinno-ekologické komplexy...)

Geoštatistika a priestorové modelovanie

 • interpolácia bodových meraní a modelovanie spojitých polí geosystémových parametrov
 • morfometrická analýza reliéfu, modelovanie šírenia, viditeľnosti, ...
 • analýza priestorových závislostí geosystémových parametrov a predikcia ich priestorovej distribúcie
 • temporálna analýza
 • sieťová analýza
 • logistická optimalizácia, podpora rozhodovania

Hydrologické a environmentálne modelovanie

 • modelovanie odtokového procesu:
  • modelovanie subprocesov (intercepcia, evapotranspirácia, infiltrácia, povrchový a hypodermický odtok, základný odtok)
  • hydrogram odtoku
  • hodnotenie vplyvu zmeny krajinnej štruktúry na odtok
  • hodnotenie hydrologickej bilancie povodia
  • predikcia prietokov ...
 • modelovanie a odhad vodnej erózie pôdy
 • modelovanie ďalších prírodných hrozieb (zamokrenie, povodňová hrozba, výmolová erózia, svahové deformácie, veterná erózia...)
 • modelovanie šírenia znečisťujúcich látok

Krajinné plánovanie

Pod krajinným plánovaním vo všeobecnosti rozumieme návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Takéto usporiadanie súčasne zabezpečuje:

 • vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny a biodiverzity,
 • ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
 • ochranu kultúrno-historických zdrojov,
 • tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability,
 • tvorbu a ochranu životného prostredia

V rámci krajinného plánovania máme rozsiahle skúsenosti s projektmi z nasledovných okruhov:

 • projekty zamerané na tvorbu dokumentov územných systémov ekologickej stability (ÚSES). Pracovníci spoločnosti sú zapísaný v Zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
 • projekty zamerané na optimalizáciu krajinnej štruktúry a Krajinné plány
 • projekty zamerané na hodnotenie prírodných a technogénnych rizík (zanášanie vodných nádrží, ohrozenie povodňami, ...)

Pri riešení úloh využívame najmodernejšie technológie z oblasti geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu zeme, matematického modelovania prírodných procesov. Takisto úzko spolupracujeme s renomovanými slovenskými odborníkmi a vedecko-výskumnými inštitúciami.

Geologický prieskum a výskum

V rámci geologického prieskumu a výskumu realizujeme komplex prác v oblasti základnej, ložiskovej, inžinierskej geológie a hydrogeológie ako aj geologického prieskum životného prostredia, s využitím progresívnych geofyzikálnych metód ako aj metód spektrálnej analýzy údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ).

V základnej a ložiskovej geológii využívame kombináciu geologického mapovania, štruktúrnych a ložiskových vrtov a komplexu geofyzikálnych metód. Výborné výsledky sme dosiahli pri vyhľadávaní polymetalických a zlato-strieborných rúd, pri prieskume ložísk kaustobiolitov (najmä uhlia) a pri skúmaní geologickej stavby niektorých oblastí Slovenska.

V hydrogeológii sa zaoberáme vyhľadávaním zdrojov obyčajných, minerálnych i termálnych vôd a navrhujeme ochranné pásma a opatrenia na zachovanie, alebo na zlepšenie kvality vôd.

Geofyzikálne metódy využívame ako súčasť ostatných metód geologického výskumu a prieskumu a to v oblasti základnej geológie, ložiskovej geológie, hydrogeológie ale aj archeológie, stavebníctva a vodného hospodárstva. Z komplexu ľahkých nedeštruktívnych geofyzikálnych metód používame geoelektriku, rádiometriu, magnetometriu, gravimetriu, termometriu, plynometriu a konduktivometriu.

S postupným zvyšovaním dostupnosti údajov DPZ ako aj dostupnosťou hyperspektrálnych snímačov s dostatočným rozlíšením sme schopní využiť odrazové charakteristiky rôznych látok v rôznych častiach spektra na anlýzu ich prítomnosti v životnom prostredí. Údaje DPZ úspešne využívame aj pri analýze a modelovaní prírodného prostredia

 • Projekty:
 • eNVEL
 • ISSOP

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk