Brána priestorových informácií

Geografické informačné systémy

Komplexný návrh riešenia informačného systému zameraného na priestorové údaje. Vytvorenie funkčnej databázy priestorových a alfanumerických údajov v konkrétnom technologickom prostredí komerčných SQL databáz, alebo v prostredí personálnych, alebo súborových geodatabáz. Analytické vytváranie účelových logických a priestorových kombinácií informácií, interpolácia bodových meraní a modelovanie spojitých polí, morfometrická analýza reliéfu, modelovanie šírenia, viditeľnosti..., analýza priestorových závislostí geosystémových parametrov a predikcia ich priestorovej distribúcie, temporálna analýza, sieťová analýza, logistická optimalizácia, podpora rozhodovania, zrážkovo-odtokové modelovanie, modelovanie erózie Účelová interpretácia údajov a tvorba prezentačných výstupov vo forme mapových kompozícií, alebo komplexných reportov Programovanie a publikovanie serverovej GIS funkcionality vo forme mapových geoprocesingových a analytických webových služieb Vývoj a implementácia desktopových, alebo webových a mobilných mapových GIS aplikácií od personálnych až po veľké podnikové (enterprise) riešenia Správa aplikačných a geodatabázových GIS serverov Integrácia GIS s externými informačnými štruktúrami hlavne prostredníctvom štandardizovaných služieb pre prenos GIS údajov a funkcionality

  • Projekty:
  • GeoIS
  • UKE SAV

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk