Brána priestorových informácií

KLIMAP

Klimatický atlas Slovenska je výsledkom mnohoročného úsilia o lepšie poznanie zákonitosti klímy v strede Európy. Atlas je zostavený tak, aby nebol iba súborom jednotlivých máp, ale organickým celkom, ktorý vyjadruje väzbu jednotlivých prvkov z regionálneho a celoslovenského hľadiska. Atlas vznikol v rámci projektu "Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme". Nositeľom projektu bol SHtMÚ Bratislava. Dielo bolo publikované v roku 2015.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk