O našej spoločnosti

Už od roku 1992, kedy vznikla naša spoločnosť Esprit, sa zaoberáme výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Sme špičkovým technologickým pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a geoštatistického priestorového modelovania. Naše kompetencie sú preukázané doterajšími výskumami v oblasti geoinformatiky spojené s využívaním geoštatistických metód a metód počítačového modelovania na vyhodnocovanie priestorovej a časovej distribúcie prírodných javov a procesov v prostredí GIS.

V oblasti hydrologického modelovania sa venujeme aj vývoju aplikácii modelov na odhad hydrologickej odozvy povodia pri extrémnych zrážkových udalostiach, zmene klímy a zmene krajinnej pokrývky. Zaoberáme sa tiež modelovaním hydrologickej bilancie a zrážkovo-odtokových procesov s využitím hydrologických a bilančných modelov a zároveň sme aj autorom a vlastníkom zdrojových kódov k viacerým hydrologickým modelom a iným hydrologickým aplikáciám.

V oblasti diaľkového prieskumu Zeme máme bohaté skúsenosti s využitím metód DPZ pri geologickom prieskume pravdepodobných environmentálnych záťaží a využití produktov MORIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) pri kalibrácii a validácii zrážkovo-odtokových modelov. V týchto oblastiach sme riešili viaceré výskumno-vývojové projekty, financované prostredníctvom grantových schém ako aj rozsiahle projekty realizované na základe obchodných zmlúv s odberateľmi. V oblasti vývoja geografických informačných systémov máme skúsenosti v oblasti špeciálnych GIS aplikácií v škále od personálneho riešenia pre malý počet používateľov až po veľké podnikové riešenia, programovania a publikovania mapových a iných priestorových služieb v prostredí webu použitím trojvrstvovej architektúry systému.

Mimoriadne úspechy sme tiež dosiahli v oblasti geovizualizácií a kartografickej tvorby, kde sme boli spracovateľom viacerých rozsiahlych kartografických diel.

Naše služby

Geovedné disciplíny

Ponúkame konzultácie, spracovanie primárnych údajov, analýzy, syntézy, interpretácie a evalvácie ako aj spracovanie rozsiahlych komplexných projektov v nasledovných oblastiach - tvorba priestorových databáz pre geografické informačné systémy (GIS), krajinné plánovanie a environmentálne, hydrologické a socio-ekonomické modelovanie.

Digitálna kartografia

Mapová tvorba patrí medzi naše základné činnosti. Mapové diela pripravujeme ako samostatné publikácie, ale aj v rámci iných projektov. Edične ich spracúvame vo forme mapových listov, v knižnej forme (napr. atlasy) aj v digitálne forme (napr. digitálne mapy alebo súčasť GIS). Naša spoločnosť má za sebou prácu na stovkách máp a mapových publikáciách pre domácich aj zahraničných zákazníkov.

Geografické informačné systémy

Vytvárame komplexný návrh riešenia informačného systému zameraného na priestorové údaje. Vytvárame funkčnú databázu priestorových a alfanumerických údajov v konkrétnom technologickom prostredí komerčných SQL databáz alebo v prostredí personálnych alebo súborových geodatabáz. Zameriavame sa na programovanie a publikovanie serverovej GIS funkcionality vo forme mapových geoprocessingových a analytických webových služieb, vývoj a implementácia desktopových alebo webových a mobilných mapových GIS aplikácií od personálnych až po veľké podnikové (enterprise) riešenia.

Certifikáty a ocenenia