eNVEL je súbor softvérových nástrojov umožňujúci objektívne určenie návrhových hydrologických charakteristík, intenzít krátkodobých dažďov, hydrologických parametrov povodňových vĺn a hodnotenie povodňového rizika a hrozby v malých povodiach. Súčasťou systému je geodatabáza podkladových údajov pre odhad návrhových veličín. Jednotlivé vyvinuté metódy sú integrované do užívateľsky komfortného softvérového nástroja pre stanovovanie návrhových veličín. viac >>
ESPRIT s.r.o. - so sídlom v Banskej Štiavnici je sú-
kromná spoločnosť s pracovnou činnosťou v oblasti:
Geológia, geofyzika, geografia, hydrológia a geoekológia
Informatika - geografické informačné systémy
Digitálna kartografia
viac >>>
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologic- kú a meteorologickú službu na národnej aj medziná- rodnej úrovni.
viac >>>