Spoločnosť Esprit sa od založenia roku 1992 systematicky zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Spoločnosť je takisto špičkovým technologickým pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a geoštatistického priestorového modelovania.

Kompetentnosť v kontexte riešenia predkladaného projektu podporujú doterajšie výskumy v oblasti geoinformatiky spojené s využívaním geoštatistických metód a metód počítačového modelovania  na vyhodnocovanie priestorovej a časovej distribúcie prírodných javov a procesov v prostredí GIS. Spoločnosť sa ďalej zaoberá modelovaním hydrologickej bilancie a zrážkovo-odtokových procesov  s využitím viacerých hydrologických a bilančných modelov a zároveň je aj autorom a vlastníkom zdrojových kódov k vlastným viacerým hydrologickým modelom a iným hydrologickým aplikáciám.  V oblasti hydrologického modelovania sa venuje aj vývoju aplikácii modelov na odhad hydrologickej odozvy povodia pri extrémnych zrážkových udalostiach, zmene klímy a zmene krajinnej pokrývky. Ďalej je autorom advekčno-disperzného modelu zraniteľnosti podzemných vôd, pri ktorom sa modeluje prienik kontaminantu cez pôdny a horninový horizont. Taktiež tu boli vyvíjané modely na výpočet hrozby deštrukcie pôdneho horizontu vodnou a veternou eróziou, hrozbu zamokrenia a šírenia sa kontaminantu po povrchu pôdy. V tejto oblasti bol spracovaný aj model na výpočet hydrofyzikálnych vlastností pôd (hydrolimitov)a sorpcie pôdy.

V oblasti diaľkového prieskumu zeme má firma bohaté skúsenosti s využitím metód DPZ pri geologickom prieskume pravdepodobných environmentálnych záťaží a využití produktov MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) pri kalibrácii a validácii zrážkovo-odtokových modelov. V týchto oblastiach riešila spoločnosť viaceré výskomno-vývojové projekty, financované prostredníctvom grantových schém ako aj rozsiahle projekty realizované na základe obchodných zmlúv s odberateľmi.

V oblasti vývoja geografických informačných systémov má spoločnosť skúsenosti v oblastiach: špeciálnych GIS aplikácií v škále od personálneho riešenia pre malý počet používateľov až po veľké podnikové riešenia, programovania a publikovania mapových a iných priestorových služieb v prostredí webu použitím trojvrstvovej architektúry systému. Za najvýznamnejšie riešenia realizované v tejto oblasti považujeme:

 • Dohľadové centrum Protipovodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS),
 • GeoIS – Geologický informačný systém,
 • Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny,
 • Súhrnná evidencia o vodách – GIS časť,
 • Priestorový databázový systém ÚKE SAV,
 • Web GIS aplikácia Klimatický atlas SR.

Mimoriadne úspechy dosiahla spoločnosť v oblasti geovizualizácií a kartografickej tvorby, kde bola spracovateľom viacerých rozsiahlych kartografických diel z ktorých vyberáme najvýznamnejšie:

 • Atlas krajiny SR,
 • Atlas krajiny ČR (Prvé miesto na medzinárodnej kartografickej výstave v Paríž (2011)i v kategórii Atlasy.),
 • Atlas obyvateľstva Slovenska,
 • Klimatický atlas Slovenska,
 • Atlas Reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov.

Certifikáty a ocenenia


Náš tím

Mgr. Dušan Kočický, PhD.

výrobný riaditeľ

RNDr. Dalibor Maďar

riaditeľ spoločnosti

Ing. Martin Kohút

obchodný riaditeľ

RNDr. Juraj Pauk

vedúci odboru informačných technológií

RNDr. Martin Maretta, PhD.

vedúci odboru geovedných disciplín

Ing. Ivana Špilárová

zástupca výrobného riaditeľa, špecialista geoekológ

Ing. Júlia Slížová

asistentka riaditeľa spoločnosti

Mgr. Vazan Vladimír

špecialista programátor

Ing. Renáta Rákayová

zodpovedný riešiteľ geoekológ

Mgr. Ing. Boris Ivanič

špecialista GIS analytik

Andrej Hudec

špecialista programátor

Ing. Martin Zápotocký, PhD.

programátor GIS aplikácií

RNDr. Ivan Zvara

Ing. Radovan Pondelík, PhD.

špecialista ekológ

Mgr. Peter Štec

špecialista na geografiu a modelovanie priestorových procesov

pridajte sa k nám

Kontaktujte nás

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk
facebook