ISSOP je komplexný simulačný a modelovací nástroj, ktorý obsahuje nástroje a rozsiahlu databázu vstupných geografic- kých podkladov pre zrážkovo-odtokové modelovanie, modelovanie erózie a šírenia znečistenia, prispôsobený slovenským fyzickogeografickým podmienkam a poskytuje rozsiahle možnosti na hodnotenie a predvídanie zmien správania sa celého systému povodia v závislosti od prírodných a antropogénnych vplyvov.
NLC - Národné lesnícke centrum je štátna prí-
spevková organizácia, zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. NLC vzniklo splynutím troch organizácií: Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR vo Zvolene.
viac >>>
ŠGÚDŠ - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je
príspevková organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia v SR za účelom vedecko- výskumnej činnosti v oblasti geológie.
viac >>>
ESPRIT s.r.o. - so sídlom v Banskej Štiavnici je sú-
kromná spoločnosť s pracovnou činnosťou v oblasti:
Geológia, geofyzika, geografia, hydrológia a geoekológia
Informatika - geografické informačné systémy
Digitálna kartografia
viac >>>