FLOPRES: Ochrana pred povodňami vďaka slovensko-poľskej spolupráci

Spoločnosť ESPRIT spol. s r. o. realizuje od septembra 2023 projekt FLOPRES - jedinečný systém predpovedania a prevencie pred prívalovými povodňami. V súvislosti s rastúcou hrozbou prívalových povodní v dôsledku klimatických zmien je táto problematika čoraz aktuálnejšia.

Zmluva bola podpísaná so CINEA - Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, ako delegátom Európskej komisie.

Projekt FLOPRES je realizovaný spoločne slovenskými a poľskými partnermi, ktorými sú:

  • GOSPACE LABS s. r. o.,
  • Prešovský samosprávny kraj,
  • Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością
  • a Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt FLOPRES navrhuje integrované riešenie na podporu modelovania povodní, predpovedí, včasného varovania, integrácie a analýzy multimodálnych údajov pre orgány zodpovedné za vodné hospodárstvo a krízové riadenie na všetkých úrovniach, ako aj pre súkromné osoby, ktoré by mohli byť ovplyvnené dôsledkami nebezpečných udalostí súvisiacich so zmenou klímy. Našim zámerom je tiež zvýšiť povedomie verejnosti a rôznych zainteresovaných strán o riešení založenom na prírode, ktoré umožňuje prispôsobiť sa zmene klímy a dosiahnuť, aby miestne komunity a orgány efektívne spolupracovali v rámci jedného cieľa. Výsledkom bude posilnenie odolnosti obcí a ich obyvateľov voči udalostiam súvisiacim so zmenou klímy a zníženie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy.

Pozrite si webovú stránku projektu: www.flopres.eu

Skontaktujte sa s nami: flopres@flopres.eu

Kristína Marettová – projektový manažér projektu
marettova@esprit-bs.sk

Maroš Nikolaj – komunikačný manažér projektu
nikolaj@esprit-bs.sk