Zmluva o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Spoločnosť ESPRIT s.r.o. a Žilinská univerzita v Žiline v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného vzdelávania a ostatných vzdelávacích aktivít uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Tá má za cieľ rozvinúť dlhodobé medziľudské vzťahy a otvoriť brány novým možnostiam spolupôsobenia hlavne v oblasti výskumu a vývoja, vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej a propagačnej činnosti a neposlednom rade v publikačných aktivitách.

Sme presvedčení o dôležitosti vzdelávania a prepojenia s praxou

 V rozvíjajúcej sa dobe technológií je vzdelávanie veľmi úzko späté nielen s nasávaním teoretických informácií, ale aj ich prepojenie v praxi.

Ako spoločnosť sa už niekoľko desaťročí sa venujeme výskumom a konzultačnej činnosti v oblastiach krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Naša spoločnosť je špičkovým technologickým pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a geoštatistického priestorového modelovania.

Roky skúseností a kvalifikácie v týchto odboroch naši zamestnanci pretavujú do praxe, preto veríme, že spolupráca bude obzvlášť prínosná pre Žilinskú univerzitu a jej študentov, ktorí budú môcť získané praktické skúsenosti, vedomosti a informácie využiť v rámci vzdelávania.

Tešíme sa na všetky spoločné úspechy, ktoré nám spolupráca prinesie v budúcnosti.