Unikátny projekt LIFE! Systém na prevenciu bleskových povodní

Len nedávno sa naša spoločnosť ESPRIT spol. s. r. o. zúčastnila na konferencii, kde sme predstavili náš ďalší projekt týkajúci sa problematiky v súvislosti s bleskovými povodňami.

Rýchly a nečakaný vývoj bleskových povodní komplikuje možnosti minimalizácie dopadov tohto extrémneho javu, ktorý nie je možné presne predikovať. Vzostupu hladín tokov zvyčajne predchádza povrchové prúdenie vody na svahoch a údoliach, ktoré sú za normálnych okolností suché. Toto prúdenie nie je efektívne riadené prírode blízkymi adaptačnými opatreniami, ktoré sú Európskou úniou vo vysokej miere podporované.

Cieľ tohto projektu je prispieť k informovanejším a k prírode šetrnejším rozhodovacím procesom v oblasti vodného hospodárstva a riadenia rizík súvisiacich s vodou za pomoci:

  • Vývoja integrovaného systému riadenia povodia s využitím inteligentných nástrojov, WebGIS a IoT zariadení.
  • Posilnenej spolupráce medzi zainteresovanými stranami, odborníkmi a verejnosťou.

Našim cieľom je ochrana proti nežiadúcim prírodným rizikám, ktoré by mohli viesť k nepríjemným komplikovaným udalostiam. Vďaka spolupráci so SAV sme mohli realizovať ďalší projekt, ktorý viedol k lepšej protipovodňovej ochrane.

Okrem mnohých benefitov, ktoré tento projekt prinesie do našich každodenných životov prináša aj inovatívne a integrované riešenie pre rôzne odvetvia spoločnosti, a to najmä pre tvorcov politík zapojených do plánovania krajiny a územia, prípravy plánov a stratégií na prispôsobenie sa zmene klímy, správcov povodí a národné vodohospodárske podniky, samosprávy, správcov lesov, poľnohospodárov, ale aj ďalšie zainteresované strany.

Projekt Life bol prezentovaný na seminári Mestské inovácie s podporou EÚ: Objavte možnosti financovania, organizovanom spoločnosťou CIVITTA v rámci projektu Hopero ako príklad nového inovačného projektu realizovaného na Slovensku.