Brána priestorových informácií

Geovedné disciplíny

Výskumná, prieskumná a konzultačná činnosť v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania...

Geografické
informačné systémy

Konzultačno-poradenské aktivity, návrh a napĺňanie priestorových databáz, interpretácia údajov, analýzy a modelovanie, programovanie ...

Digitálna kartografia

Spracovanie geograficky viazaných údajov do tematických digitálnych máp, ktoré môžu byť finalizované ako samostatné listy, alebo ako súborné diela – atlasy. Využívame ich ako podklad pre publikovanie informačných systémov, elektronických kníh, alebo ...

Projekty


Novinky

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu


Zapojili sme sa do vedecko-výskumného projektu pre hodnotenie prírodného kapitálu krajiny.


Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúryVyvíjame systém pre posudzovanie hrozieb bleskových povodní v rámci vedecko-výskumného projektu.

Komplexný Web GIS systém pre hydrologické analýzy


Sprístupnili sme aplikaciu pre verejnosť.


RUSESSpracovanie 42 Regionálnych územných systémov ekologickej stability sa blíži do finále.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk